บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  ตามแนวทางการประกอบกิจการที่ดี  บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  บริษัทฯ จึงมีนโยบาย กำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ  และเพื่อให้รวมถึงการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ให้ได้รับการพิจารณา  และปฏิบัติอย่างรอบคอบ          บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ” เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน   เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ  และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยมีสาระสำคัญตามหัวข้อ ดังนี้

 • หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
 • แนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
  การคอร์รัปชัน
 • มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 • ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 • กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 • การนํามาตรการไปปฏิบัติ โดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 • การควบคุมภายในและการรายงาน
 • การจัดเก็บข้อมูล
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน