กองทุนรวม

ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (แบบ ง) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชั้นนำเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

Partners