ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

  บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (แบบ ง)  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน  ในวันที่  28 มิถุนายน 2564   ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน   กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชั้นนำเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

Partners