ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

bond representative

              ให้บริการเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้  โดยให้บริการเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และ ผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders)  ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  รวมถึงเป็นตัวแทนดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีและเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการละเมิดในเรื่องต่าง ๆ    ที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ    พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้

              โดยบริษัทฯ   ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นมา