ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

bond representative

     ให้บริการเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้บริการเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และ ผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders) ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงเป็นตัวแทนดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดีและเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการละเมิดในเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้

     โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นมา