นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สิ่งที่ท่านชอบและสนใจ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อมูลการสืบค้น เพื่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไป ได้แก่ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่านเพื่อ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการและเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อของท่าน บริษัทฯ และลูกค้าอื่นๆ บริษัทฯ ไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเว้นแต่กฎหมายบังคับให้ทำ บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากบริษัทฯ ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัทฯ โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่ต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว