ประวัติผู้บริหาร

ดร.พีรพงษ์ อัศวสุวรรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ทํางาน

 • 2548 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

การศึกษา

 • 2545 : ปริญญาเอก DOCTOR OF PHILOSOPHY WASHINGTON UNIVERSITY
 • 2541 : ปริญญาโท MASTER OF SCIENCEUNIVERSITY OF ILLINOIS
 • 2539 : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2536 : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกชกร กวางทอง

กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ทํางาน

 • 2556 – 2563 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2556 : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด
 • 2550 – 2551 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จํากัด
 • 2548 – 2549 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 • 2546 – 2548 : ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน)
 • 2543 – 2545 : ธนาคารเอเซีย จํากัด (มหาชน)

การศึกษา

 • 2546 : ปริญญาโท การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • 2543 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง