ประวัติผู้บริหาร

น.ส.กชกร กวางทอง

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ทํางาน

  • 2556 – 2563 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
  • 2551 – 2556 : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด
  • 2550 – 2551 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จํากัด
  • 2548 – 2549 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  • 2546 – 2548 : ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน)
  • 2543 – 2545 : ธนาคารเอเซีย จํากัด (มหาชน)

การศึกษา

  • 2546 : ปริญญาโท การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • 2543 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง