• ผู้แนะนำการลงทุน

จำนวน : หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศ
เวลาทำงาน : 08:30 น. – 17:30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า และผู้ที่สนใจในการลงทุน
– ให้คำแนะนำการเปิดบัญชีกองทุน /ตราสารหนี้ ให้กับผู้ที่สนใจในการลงทุน
– แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และผลการดำเนินการให้ลูกค้า
– ประเมิน ความรู้เข้าใจ ความเหมาะสม และ การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงการทำความรู้จักตัวตนลูกค้า (KYC)

คุณสมบัติ
อายุ ( ปี ) : 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ( ปี ) : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เครื่องแบบพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
• โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ

จำนวน : หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า และผู้ที่สนใจในการลงทุน
– แจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และผลการดำเนินการให้ลูกค้า
– ประเมิน ความรู้เข้าใจ ความเหมาะสม และ การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงการทำความรู้จักตัวตนลูกค้า (KYC)

คุณสมบัติ
อายุ ( ปี ) : 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ( ปี ) :
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
*** มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
*** มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
• ค่าตอบแทนตามความสามารถ

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ

 จำนวน :  1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานด้านทรัพยากรบุคคล

 • สรรหาบุคคลากรและจัดรับพนักงานใหม่ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละสายงาน
 • ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ บันทึกข้อมูลพนักงานเข้าระบบ
 • แจ้งพนักงาน เข้า-ออกประกันสังคม และ ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • สรรหา เปรียบเทียบ ประกันกลุ่มแต่ละบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทน พนักงาน
 • ทำสัญญาพนักงานและจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงาน
 • ดำเนินการแจ้งปฏิบัติหน้าที่ / ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้แนะนำการลงทุน ผ่าน ORAP
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียน/ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ค้าตราสารหนี้กับทางสมาคมตลาดตราสารหนี้
 • จัดทำรายการอัตรากำลังพนักงานแต่ละเดือน ส่งฝ่ายบัญชี
 • จัดหาหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับพนักงาน เช่น การอบรม ปปง. , อบรมต่อใบอนุญาตฯ
 • ต่ออายุและขึ้นทะเบียนผู้แนะนำการลงทุน
 • ขออนุมัติค่าใช้จ่ายค่าในการจัดฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • จัดทำประกาศต่างๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำ/จัดหา สวัสดิการเกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดหาโปรแกรมสำหรับตรวจสุขภาพประจำปีให้ผู้บริหารและพนักงาน
 • ร่วมวางแผนและกำหนด หรือมีส่วนร่วมการบริหารบุคคล
 • จัดทำหรือจัดให้มี กิจกรรมสานสัมพันธ์ หรือ จัดให้มีโครงการ CSR
 1. งานด้านธุรการ
 • จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงานประจำเดือน
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้านและพนักงานรายวัน
 • จัดการการทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning)

คุณสมบัติ
อายุ ( ปี ) : 30 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ( ปี ) : มากกว่า 3-5 ปี ด้านบริหารงานบุคล

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ บริหารบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายแรงงานและพื้นฐานบริหารบุคคล

– มีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน หรือ ธุรกิจหลักทรัพย์

– มีทัศนคติ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจกว้าง รับฟังความความเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

– มีความกระตือรือร้น สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับบริหาร สู่บุคลากรในบริษัท

– สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือเคยปฏิบัติงานใน บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน, ธนาคารพาณิชย์, บริษัทมหาชน, ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เครื่องแบบพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
• โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• เจ้าหน้าที่นิติกร

จำนวน :  1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ร่างสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจ้างงาน สัญญารักษาความลับ ฯลฯ

– งานคดีความ เสนอและขออนุมัติแนวการดำเนินคดี เสนอความคิดเห็นพร้อมหาข้อพิพาทฎีกาประกอบ ร่างฟ้อง ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล ทั้งศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแรงงาน

– งานจดทะเบียน จัดทำคำขอ/คำร้อง/เตรียมเอกสาร/จัดทำรายงานการประชุม

– งานให้ความเห็น วิเคราะห์ปัญหา และศึกษาข้อกฎหมาย

– งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย หนังสือโต้ตอบ

– งานแจ้งความร้องทุกข์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
อายุ ( ปี ) : 30 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ( ปี ) : มากกว่า 3 ปี และมีใบอนุญาตเป็นทนายความ

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายเป็นอย่างดี และมีความรอบคอบในการทำงาน

– บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี

– มีทักษะในดำเนินงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ และร่างสัญญาทุกประเภทของบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เครื่องแบบพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
• โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• เจ้าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวน :  1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงาน ติดตามการใช้เงินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน
2. รวบรวมข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันของหุ้นกู้
4. ประสานงาน ติดตามผู้ออกหุ้นกู้ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสายงาน
5. ประสานงาน จัดการการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
6. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูด
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือกฎหมายการเงิน หรือเคยปฏิบัติงานใน บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน, ธนาคารพาณิชย์, บริษัทมหาชน, ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เครื่องแบบพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
• โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ตราสารหนี้ / หน่วยลงทุน

จำนวน :  1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เปิดบัญชี Fund Connext บันทึกรายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนประจำวันเข้าระบบ

2. ออกใบรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3. กระทบยอดหน่วยลงทุนของวันที่มีการซื้อ/ขาย

4. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ กระทบยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือน

5. ยืนยันรายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

6. Test Run ระบบและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

7. ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

8. ตรวจสอบเอกสารการจองซื้อตราสารหนี้ บันทึกข้อมูลการจองซื้อ

9. จัดทำ Textfile เพื่อนำส่งนายทะเบียน

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป ในสายงานหลักทรัพย์ หรืองานธนาคาร หรือธุรกิจตลาดทุน
อื่นๆ : มีความละเอียดรอบคอบ และทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เครื่องแบบพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานเลี้ยงประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี
• เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
• โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-4306543 ต่อ 9701
อีเมล : hr@siamwealth.co.th
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หรือทางแบบฟอร์ม ติดต่อเรา

 

บริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้ พลาซ่า ชั้น1 เอ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-430-6543