เปิดบัญชี

เอกสารประกอบคำขอเปิดบัญชี

เอกสารประกอบคำขอเปิดบัญชี

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาเอกสารทางการเงิน
 3. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ประเภทนิติบุคคล

 1. หนังสือบริคณห์สนธิ
 2. รายงานการประชุม
 3. หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 90 วัน)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 5. งบการเงินฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรอง (ไม่เกิน 1 ปี)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
 7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)