ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาเอกสารทางการเงิน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ประเภทนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทออกไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล (ถ้ามี)
 5. ภ.พ.20, ภ.ธ.20 (ถ้ามี)
 6. รายงานการประชุม ระบุประเภทบัญชี วงเงิน และผู้มอบอำนาจในการเปิดบัญชี
 7. สำเนางบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด
 8. สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 9. สำเนารายงานหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์อื่น
 10. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามหนังสือรับรอง และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
 11. แบบฟอร์มแสดงตนสำหรับลูกค้าบุคคล (KYC) และแบบฟอร์ม FATCA ของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
 12. เอกสารหรือข้อมูลการจัดตั้งกองทุนที่ลูกค้าได้รับมอบอำนาจให้บริการและเอกสารที่แสดงได้ว่าลูกค้าเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ
 13. ค่าอากรแสตมป์