คณะกรรมการบริษัท

ดร.พีระพงษ์ อัศวสุวรรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวกชกร กวางทอง

กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวชฎาธร อุดมกิจธนกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุดารัตน์ คล่องขยัน

กรรมการตรวจสอบ