คณะกรรมการบริษัท

ดร.พีระพงษ์ อัศวสุวรรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

น.ส.กชกร กวางทอง

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกิฎโชค พัธณะนิติ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

น.ส.ชฎาธร อุดมกิจธนกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

น.ส.สุดารัตน์ คล่องขยัน

กรรมการตรวจสอบ