ตราสารหนี้ตลาดรอง

Secondary bond market

ตราสารหนี้ตลาดรอง

      การซื้อขายในตลาดรอง  (Secondary Market)  เป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารหนี้ระหว่างนักลงทุนด้วยกัน  สามารถซื้อขายได้ทั้งแบบ Over the counter หรือ  OTC  คือไม่มีระบบ หรือ สถานที่กลางในการจับคู่การซื้อขาย