ตราสารหนี้ตลาดรอง

ตราสารหนี้ตลาดรอง

Secondary bond market

ตราสารหนี้ตลาดรอง

การซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market) เป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารหนี้ระหว่างนักลงทุนด้วยกันสามารถซื้อขายได้ทั้งแบบ Over the counter หรือ OTC คือไม่มีระบบ หรือ สถานที่กลางในการจับคู่การซื้อขาย