เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

คําสงวนสิทธิ์

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักลงทุนกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และหน้าจอใด ๆ โดยละเอียด หากมีข้อความใดที่ขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามข้อตกลงเงื่อนไขใดๆ ท่านสามารถปฏิเสธ/ยุติการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์นี้ได้ตามความเหมาะสม

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

– ทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาและสาระต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทฯ ท่านไม่สามารถกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

– ข้อมูล
ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่และภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หากท่านไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกำหนดความเหมาะสมของการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการลงทุนที่นำเสนอในเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด

– ข้อจำกัดความรับผิด
บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่าน เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยบริษัทฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
บริษัทฯ ไม่รับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนพื้นฐาน “ที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใด ๆ แม้ว่าบริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม
ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทฯ ให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินหรือตราสารหนี้และอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นพื้นฐาน รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน
การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอหรือสาระของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ตลอดจนบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อไปจากหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้