การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของ  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญตามหัวข้อดังนี้

 • การรักษาความลับของข้อมูล
 • กิจกรรมทางธุรกิจภายนอก และผลประโยชน์ขัดแย้ง
 • การลงทุนในหลักทรัพย์
 • การป้องกันการฟอกเงิน
 • การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

 • ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
 • ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล