การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญตาม หัวข้อดังนี้
 • การรักษาความลับของข้อมูล
 • กิจกรรมทางธุรกิจภายนอก และผลประโยชน์ขัดแย้ง
 • การลงทุนในหลักทรัพย์
 • การป้องกันการฟอกเงิน
 • การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

 • ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
 • ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล