ตราสารหนี้

Bond

ตราสารหนี้ (Bond) 

        คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าหนี้  และผู้ออกตราสารมีสถานะเป็นลูกหนี้โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะได้รับ “เงินต้น” คืนเมื่อครบกำหนดอายุ ตราสารหนี้ที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน

จุดเด่นของการลงทุนในตราสารหนี้  ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเฉลี่ยที่ 2-5% ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป

ดังนั้น  ตราสารหนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินที่ผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งราคาและผลตอบแทนจากตราสารหนี้    จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับหุ้น   ดังนั้น  นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุนโดยรวมได้

การลงทุนในตลาดแรก

Primary Market

เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกขายเป็นครั้งแรกในตลาด ทั้งนี้การซื้อขายตราสารหนี้ ( หุ้นกู้ ) ของบริษัทเอกชนมีการเสนอขาย 2 รูปแบบ

แบบเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด

(Private Placement : PP)

เช่น นักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทางการเงินตามที่กำหนด

แบบเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

(Public Offering : PO)

โดยจะมีการกำหนดจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ เช่น 100,000 บาท หรือเท่ากับ 100 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท

ผลงานการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ