ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด (SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED) ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารอัน
มากประสบการณ์ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้ และให้บริการด้านนายหน้าค้าหน่วยลงทุน
บริษัทฯได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทค้า และจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (แบบ ข) และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน (แบบ ง) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และ 28 มิถุนายน 2564 ตามลําดับ
ด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อนักลงทุนทุกท่าน