ข้อมูลบริษัท

          บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด  (SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED) ก่อตั้งโดยทีมผู้บริหารอันมากประสบการณ์   มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้และให้บริการด้านนายหน้าค้าหน่วยลงทุน

           บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทค้า และจัดจําหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้  (แบบ ข)  และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  (แบบ ง)  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  และได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจ  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และ  28 มิถุนายน 2564 ตามลําดับ

         บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่ามีคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565

          ด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ   บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อนักลงทุนทุกท่าน