แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

1.ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
2.มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3.มีความมุ่งมั่นที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
4.ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
5.ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล