ประกาศ

*เปิดจอง*

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2565