ประกาศ

*เปิดจอง*

หุ้นกู้ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2566