ประกาศ

*เปิดจองซื้อพันธบัตร*

พันธบัตรกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว