ประกาศ

หุ้นกู้ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 3/2566

*เปิดจอง* 11-13/7/2566