ประกาศ

*เปิดจอง*

หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 3/2565