ประกาศ

*เปิดจอง* หุ้นกู้
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและร่วมในลักษณะ Holding Company โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
และเป็นบริษัทร่วมทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการสัมปทานที่ประมูลได้ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศผ่านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ครบวงจรแบบบูรณาการให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

ประกอบธุรกิจหลัก 5 สายหลัก คือ
1. สายธุรกิจ ICT Solution and Service
2. สายธุรกิจ Digital
3. สายธุรกิจ Call Center
4. สายธุรกิจ Utilities and Transportations
5. สายธุรกิจ Technology Related Services